Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. Marktlink Investment Partners

FAQ

In een fund of funds wordt kapitaal van investeerders in een fonds samengebracht. Marktlink Investment partners treedt op als beheerder van het fonds en investeert het bijeengebrachte kapitaal in een selectie van bewezen succesvolle private equity fondsen.

Doordat het fonds is opgezet als coöperatie is het voor investeerders die deelnemen vanuit een Nederlandse of Belgische vennootschap mogelijk om gebruik te maken van deelnemingsvrijstelling, ongeacht het deelnemingspercentage in het fonds.

Nee, zodra de inschrijving als nieuwe investeerder in het fonds is afgerond wordt gevraagd om een initiële kapitaalstorting (‘capital call’) van EUR 100.000. Pas wanneer dit bedrag volledig is geïnvesteerd zal naar verwachting met merendeel van het resterende afgegeven commitment worden afgeroepen gedurende een aantal jaar.

De J-curve geeft het verloop van kasstromen weer voor investeerders gedurende de looptijd van het fonds. De eerste jaren zijn de kasstromen doorgaans negatief als gevolg van investeringen en het voldoen van fondskosten. Na verloop van tijd vindt er naar verwachting een omslagpunt plaats waarbij er positieve kasstromen vloeien vanuit de distributies van private equity fondsen richting de investeerders als gevolg van de realisatie van verkoopopbrengsten uit investeringen. De kasstroomcurve gaat zodoende naar verwachting van negatief naar positief in de vorm van de letter ‘J’.


MIP hanteert een actief diversificatiebeleid over verschillende assen zoals marktsectoren, investeringsstrategieën, geografieën en ‘vintage’ om investeringsrisico’s op diverse manieren te spreiden. Graag vertellen wij in een persoonlijk gesprek hoe wij vervolgens uit dit spectrum de naar onze verwachting sterkst presterende fondsen selecteren.

Graag vertellen wij in een persoonlijk gesprek hoe inschrijven in het fonds mogelijk is.

Fondsen die gestart zijn tijdens of direct na crisisjaren laten vaak een sterke performance zien. De huidige marktomstandigheden bieden potentie voor aantrekkelijke transacties tegen goede condities en relatief lagere waarderingen (sector afhankelijk). Historische rendementen bieden echter geen garantie voor de toekomst.

Het commitment van een investeerder betreft het toegezegde kapitaal van een investeerder in het fonds, wat gefaseerd wordt opgevraagd. Het minimale commitment om mee te kunnen investeren in het fonds bedraagt EUR 250.000.

Dit vinden we een belangrijk thema dat bij ieder private equity fonds waar we in investeren wordt getoetst. Vanzelfsprekend investeren we niet in private equity fondsen die investeren in bedrijven die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu.

Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager bij de achterban van investeerders in het fonds om een investering te realiseren in een private equity fonds of voor het voldoen van fondskosten van MIP en de onderliggende fondsen. Distributies betreffen uitkeringen van geld aan de investeerders, bijvoorbeeld bij een verkoop van een investering door een private equity fonds waarin MIP heeft geïnvesteerd.

Private equity fondsen hanteren doorgaans een of meerdere overnamestrategieën. Over het algemeen vallen deze strategieën onder te verdelen in drie varianten:

  • Buy-out: hierbij wordt doorgaans geïnvesteerd in volwassen, winstgevende bedrijven waar bestaande aandeelhouders worden uitgekocht. Dit kunnen bijvoorbeeld (familie)bedrijven zijn die te maken hebben met een opvolgingsvraagstuk.
  • Growth: hierbij wordt geïnvesteerd in bedrijven die kapitaal nodig hebben om een volgende groeifase te realiseren. Private equity fondsen brengen kapitaal, een groot netwerk en marktkennis in om bedrijven versneld te laten groeien.
  • Turnaround: hierbij wordt geïnvesteerd in bedrijven die het incidenteel lastig hebben maar in de kern gezond zijn. Vaak worden bedrijven er met kapitaal/liquiditeit, operationele ondersteuning en een herstructureringsplan weer bovenop geholpen.